Početna

2017-07-21

Dana 21.07.2017. godine u Hotelu „Centre Ville“ u Podgorici, održana je završna konferencija projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“, koji se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

U svom uvodnom izlaganju ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, je podsjetio da je opšti cilj projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ povećanje djelotvornosti aktivnih politika i mjera tržišta rada, čemu Crna Gora i teži u oblasti politike tržišta rada i zapošljavanja. Projekat je, kako je istakao, bio zamišljen kao intervencija koja će, između ostalog, dati bolji uvid u postojeće stanje kada je riječ o aktivnim mjerama i politikama zapošljavanja koje se sprovode u Crnoj Gori. U tom kontekstu, u okviru projekta, izrađena je sveobuhvatna Analiza djelotvornosti aktivnih mjera na tržištu rada u Crnoj Gori, koja predstavlja jedan od ključnih rezultata, a nalazi i preporuke će poslužiti kao pomoć daljem razvoju područja zapošljavanja u Crnoj Gori i daljem napretku aktivne politike zapošljavanja i aktivnih mjera u vidu njihove izrade, sprovođenja, praćenja i evaluacije postignutih rezultata.

Ministar Purišić je naglasio važnost kontinuiteta uspješne saradnje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Vlade Crne Gore i kontinuiteta podrške i pomoći Evropske unije reformskim procesima u Crnoj Gori u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije.

Ministar Purišić je nakon izlaganja podijelio sertifikate zaposlenima u Zavodu za zapošljavanje i Ministarstvu rada i socijalnog staranja koji su uspješno završili obuke i obučili se za trenere u oblasti psihosocijalne rehabilitacije i za pisanje projekata za aktivne mjere na tržištu rada u skladu sa pravilima EU.

Pored ministra Purišića, uvodna izlaganja na konferenciji imali su i direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Suljo Mustafić i  šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasador Aivo Orav.  

O projektu i postignutim rezultatima na konferenciji su govorili Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije i EU fondove i Edina Dešić, generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, David Perčobić, pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje, Katarina Živković, v.d generalne direktorice CFCU-a iz Ministarstva finansija, kao i Christoph Holzner, menadžer projekta iz bit managment-a, Stojan ZagorcJanez Drobnič i Branka Novosel, ključni eksperti na projektu.  

Na konferenciji su predstavljeni glavni rezultati projekta:

 • Priručnik o izradi, ocjeni, upravljanju, praćenju i evaluaciji aktivnih mjera tržišta rada
 • Analiza ponude i tražnje na tržištu rada sa naglaskom na ranjive grupe (izvještaj)
 • Analiza djelotvornosti postojećih aktivnih mjera tržišta rada (izvještaj)
 • Set novih aktivnih mjera tržišta rada
 • Priručnik – metode rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
 • Program osposobljavanja zaposlenih u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Zavodu za zapošljavanje Crne Gore
 • Izvještaj o podršci grant korisnicima putem „help-desk-a“ projekta
 • Vodič za pripremu projekata – grant šeme koje se finansiraju iz EU.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za zapošljavanje i područnih jedinica, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke, Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva finansija, korisnici grant projekata iz Poziva „Mlade, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“, eksperti (KE I NKE) sa projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“, „Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“.

2017-07-13

U periodu maj / jun 2017. godine pristupilo se realizaciji Modula 8 (Praktični dio treninga za trenere) u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Podgorica, Nikšić, Bar, Herceg Novi, Bijelo Polje, Berane i Pljevlja).

Obuku je pohađalo 108 polaznika, koji su bili u mogućnosti da usvajaju znanja neophodna za samostalno sprovođenje radionica i praktično ih primenjuju. Upoznali su se sa: stukturom i pravilima radionice, pripremom i dizajniranjem radionica; kako prilagoditi sadržaj radionice prema različitim ciljnim grupama i načinima njihovog usvajanja znanja.

Jednako tome, upoznali su se sa modelima suočavanja sa problem situacijama u radu, sa radom sa „teškim učesnicima“; osobinama i vještinama uspešnog mentora, prednostima i manama radioničarskog rada; evaluacijom radionice.

Treneri odabrani za sprovođenje Modula 8 morali su da savladaju, prije svega, profesionalnu pripremu – poznavanje gradiva, tržišta rada; tehnika savjetovanja. Stvorena je potrebna grupna kohezija, i planirani saržaji su urađeni kroz radionice u kojima su svi aktivno učestvovali: kao članovi grupe i kao mentori/komentori. Isto tako, posredno, obezbjeđena je i baza budućih mentora, koji se uz adekvatan rad i edukaciju mogu uspješno obučiti za samostalan rad u grupi, odnosno, sa svojim klijentima (nezaposlenim licima), kroz radionice.

Stoga, još jednom se potvrdilo da grupni rad povezan s individualnim radom daje u radnom procesu najbolje rezultate. Osim toga, taj oblik rada utiče i na team building i navikava kolege na promjenu radne klime, povećava njihovo samopouzdanje, razvija pojedinačnu odgovornosti, pospješuje komunikaciju, upućuje da pružaju pomoć jedan drugom, produbljuje odnose medu zaposlenima.

Kvalitet više, obezbjeđuje i činjenica da je pored radionica iz udžbenika kreiran određeni broj novih sadržaja za nezaposlene, pa je za pretpostaviti da će to biti od značajne koristi za buduće mentore.

Kontinuiranu podršku na terenu pružao je mr Branko Vuković, i time doprineo da se na kvalitetan i primjeren način sprovedu aktivnosti, u skladu sa zahtjevima iz programa (Modul 8).

2017-07-12

U okviru Komponente 3 projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost (AMTRZ)“ organizovana je obuka „Pretvaranje ideje u akciju: Priprema predloga projekata za finansiranje iz EU sredstava“, koja je trajala 3 dana i to 10., 11. i 12. jula 2017. u Podgorici. Učesnici su bili iz nevladinih organizacija, javnih institucija, opština i privatnih preduzeća. Ukupno su 22 učesnika pohađala obuku.

Učesnici su stekli znanje o tehnikama pripreme projekta i informisani su o budućim mogućnostima finansiranja kroz IPA II i Evropski socijalni fond (ESF) čiji je cilj jačanje njihovih kapaciteta za apsorbovanje budućih sredstava EU koja će biti Crnoj Gori na raspolaganju.

Obuka je povezana sa Komponentom 1 projekta, kroz koju su 4 osobe iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore uspješno završile program obuke trenera na temu pripreme projekata. Radili su kao ko-treneri, pružajući na taj način podršku ekspertima projekta AMTRZ prilikom izvođenja obuke.

Učesnici su dobili certifikate o učešću, dok su ko-treneri kompletirali svoje obaveze neophodne za sticanje certifikata trenera, koji će im biti dodijeljeni tokom Finalne konferencije projekta.

2017-06-14

Dana 13.06.2017, u Podgorici sprovedena je obuka iz oblasti iz oblasti rada  kreiranja aktivnig mjera i aktivne politike zapošljavanja, upravljanje monitoring i evaluacija aktivnih mjera za zaposlene u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Mr.sc Stojan Zagorc- Team leader projekta ,,Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ u Crnoj Gori je izvodio obuku iz oblasti kreiranja aktivnig mjera i aktivne politike zapošljavanja sa ciljem da se osposobe zaposleni Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja, kako bi stekli kompetenciju razvoja AMTRZ; izvršili senzitivizaciju učesnika o potrebama poslodavaca za kvalifikovanom radnom snagom i razvili  AMTRZ na temelju prepoznatih prepreka, potreba i mogućnosti poslodavaca u oblasti održivog zapošljavanja ranjivih grupa.

Doc.dr Janez Drobnič, Key Expert 2 projekta ,,Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ u Crnoj Gori je izvodio obuku  u oblasti upravljanja, monitoringa i evaluacije aktivnih mjera sa ciljem de se polaznici obuke obuče u  naprednijem i efikasnijem pristupu  u upravljanju, praćenju i evaluaciji AMTRZ, naročito za ranjive grupe;

da polaznici obuke budu dobro informisani eksperti  o zahtjevima poslodavaca za kvalifikovanom radnom snagom; da se postigne veća svjesnost o specifičnostima tržišta rada; da se uspostavi bogatija, šira i moćnija mreža među profesionalcima, institucijama i poslodavcima na nivou lokalne zajednice i nacionalnom nivou.

Posle uspješnog sprovođenja treninga  učesnici su dobili sertifikat o stečenim vještinama.

2017-06-14

POZIV

za prijavu za učešće na obuci

„Pretvorite ideju u akciju: Priprema prijedloga projekata za finansiranje iz fondova EU”

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore u okviru IPA projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost” poziva zainteresovane institucije i organizacije da se prijave za učešće na obuci „Pretvorite ideju u akciju: Priprema prijedloga projekata za finansiranje iz fondova EU“.

Trodnevna obuka koja se održava

 u periodu 10-12. jul 2017. godine u Podgorici

će vam omogućiti da:

 • Razumijete upravljanje projektnim ciklusom  
 • Naučite tehnike za pripremu projekata
 • Vježbate sve korake u pripremi projekata
 • Razumijete Pozive za podnošenje prijedloga projekata EU (EU Calls for Proposals)
 • Čujete više o primjerima i iskustvima o finansiranju iz EU fondova u oblasti razvoja tržišta rada, zapošljavanja i lokalnih partnerstava/inicijativa za zapošljavanje.  

Kako se prijaviti za učešće na obuci?

Poziv za učešće na obuci je namjenjen:

 1. Nevladinim organizacijama;
 2. Opštinama;
 3. Poslodavcima;
 4. Licenciranim organizatorima obrazovanja i osposobljavanja;  
 5. Socialnim partnerima (udruženjima poslodavaca, sindikatima, privrednoj komori), i
 6. Javnim ustanovama.

Da bi se prijavili za učešće na obuci, potrebno je da zainteresovane organizacije i institucije popune kratki Obrazac za prijavu koji se nalazi na linku: http://www.mrs.gov.me/vijesti/173471/Poziv-za-prijavu-za-ucesce-na-obuci-Pretvorite-ideju-u-akciju-Priprema-prijedloga-projekata-za-finansiranje-iz-fondova-EU.html i pošalju ga najkasnije do srijede, 21. juna 2016. godine do 15:00 časova isključivo putem e-mejla na: branka.novosel@zg.t-com.hr i biljana.kovacevic@mrs.gov.me.

Poziv sa detaljnim informacijama o obuci možete pronaći na veb stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja na linku: http://www.mrs.gov.me/vijesti/173471/Poziv-za-prijavu-za-ucesce-na-obuci-Pretvorite-ideju-u-akciju-Priprema-prijedloga-projekata-za-finansiranje-iz-fondova-EU.html  i na veb stranici www.almme.me.

POZIV ZA PRIJAVU

OBRAZAC ZA PRIJAVU

2017-04-28

Nakon dostavljanja izvještaja za prvi izvještajni period od strane korisnika u okviru Poziva „Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada“ (EuropeAid/137484/ID/ACT/ME), eksperti projekta pridružili su se ekspertima Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) na on-the-spot/monitoring posjetama. Eksperti projekta imali su dvostruku ulogu – s jedne strane pružili su podršku korisnicima u boljem razumijevanju komentara na izvještaje i zahtjeva za unapređenjem istih, dok su s druge strane pružili podršku Ministarstvu rada i socijalnog staranja u praćenju napredovanja pojedinačnih projekata. Posjete su u periodu 20-28. aprila 2017. godine obuhvatile svih devet korisnika grantova.

2017-04-05

U periodu od 03.04.2017. do 05.04.2017. realizovana je priprema za izvođenje praktičnog djela treninga za trenere sa ukupno 16 polaznika u Podgorici. Pripremu je sproveo mentor mr Branko Vuković, koji je tokom osposobljavanja na kratko obnovio sadržaj treninga za trenere Modula 4 – Psihosocijalna rehabilitacija sa učesnicima, koji je bio izveden u novembru 2016. u Beranama.

Nakon završenog seminara, učesnici programa će sprovoditi trening za trenere za zaposlena lica Zavoda za zapošljavanje koji će nadalje samostalno raditi informativne radionice sa nezaposlenim licima.

Program treninga za trenere izvodiće se u pojedinim područnim jedinicama, u prostorijama Zavoda za zapošljavanje, po unaprijed utvrđenom planu.

2017-03-31

Od januara do marta 2017. na projektu AMTRZ (ALMME) organizovana je obuka za izradu projekata iz oblasti aktivne politike tržišta rada na lokalnom nivou. Učesnici obuke bili su zaposleni Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. Nakon ovog programa obuke trenera uslijediće obuka za potencijalne korisnike grantova u kojoj će učestvovati gore navedeni polaznici. Nakon uspješnog završetka obuke, učesnici će dobiti certifikate kojima se potvrđuju njihove vještine i znanje.

2017-03-02

Dana 02 marta  2017. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je sastanak korisničkih isnstitucija I projektnog tima projekta  „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ u Crnoj Gori. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sastanci korisničkih institucija I projekta se organizuje  kako bi se kvalitetno mogao  ispratiti napredak u sprovođenju projekta.

Sastanak je otvorila Biljana Krstajić samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova. Sastanak je ujedno bila I prilika da se predstavnici institucija upozanaju sa novim ključnim espertom u komponenti 2, Janezom Drobničom.

Stojan Zagorc ,vođa tima projekta i ključni ekspert za 1. komponentu projekta koja se odnosi na aktivnosti obuke zaposlenih u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (uključujući lokalne biroe rade) za izradu, ocjenu, upravljanje, praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada, kao i u pripremanju projektnih ideja i razvijanju projekata na lokalnom nivou I  Branka Novosel, ključni ekspert za treću komponentu, a koja se odnosi na aktivnosti podrške korisnicima grantova, odnosno ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji su dodjeljeni kroz Poziv „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ su se osvrnuli na aktivnosti koje još nijesu završene I  sa čijim su radom u toku.

Sastanku su prisustvali I predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,sektora za izradu projekata David Perčobić, punomoćnik direktorice I Irena Perić načelnica sektora.

Prisutni su taksativno prošli kroz aktivnosti u projektnim komponentama. Odredili rokove za dostavljanje rezultata tih aktivnosti u draft verzijama korisničkih institucija.

Poseban fokus je stavljen na komponentu dva I aktivnost 2.2.1(Analiza djelotvornosti postojećih AMTR i priprema Analitičkog izvještaja)  koja je od posebne važnosti za Direkciju tržišta rada I zapošljivosti.

2017-02-15

U periodu od 01.02.2017 godine do 15.02.2017.godine u Budvi, Bečićima je sprovedena obuka iz oblasti rada sa poslodavcima, kreiranja aktivnig mjera i aktivne politike zapošljavanja, upravljanje monitoring i evaluacija aktivnih mjera kao i pravni okvir tržišta rada za zaposlene u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Obuku je prošlo 223 učesnika od čega su 215 zaposleni u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore  i osmoro zaposlenih u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Mr.sc Stojan Zagorc- Team leader projekta ,,Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ u Crnoj Gori je izvodio obuku iz oblasti kreiranja aktivnig mjera i aktivne politike zapošljavanja sa ciljem da se osposobe zaposleni Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja, kako bi stekli kompetenciju razvoja AMTRZ; izvršili senzitivizaciju učesnika o potrebama poslodavaca za kvalifikovanom radnom snagom i razvili  AMTRZ na temelju prepoznatih prepreka, potreba i mogućnosti poslodavaca u oblasti održivog zapošljavanja ranjivih grupa.

Učesnici osposobljavanja stekli su znanje iz oblasti:  Aktivne politike zapošljavanja,Intervencije na tržištu rada, Ciljane grupe aktivne politike zapošljavanja (EUROSTAT), Istraživanje potreba za novim aktivnim mjerama, Dizajniranje aktivnih mjera, Sistemsko sprovođenje aktivnih mjera

Doc.dr Janez Drobnič, Key Expert 2 projekta ,,Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ u Crnoj Gori je izvodio obuku  u oblasti upravljanja, monitoringa i evaluacije aktivnih mjera sa ciljem de se polaznici obuke obuče u  naprednijem i efikasnijem pristupu  u upravljanju, praćenju i evaluaciji AMTRZ, naročito za ranjive grupe;

da polaznici obuke budu dobro informisani eksperti  o zahtjevima poslodavaca za kvalifikovanom radnom snagom; da se postigne veća svjesnost o specifičnostima tržišta rada; da se uspostavi bogatija, šira i moćnija mreža među profesionalcima, institucijama i poslodavcima na nivou lokalne zajednice i nacionalnom nivou.

Po završetku obuke polaznici su stekli znanje iz oblasti: Upravljanja aktivnim mjerama, Monitoringa aktivnih mjera, Evaluacije(procjena) aktivnih mjera, IT podrška.

Doc.dr Vesna Simović Zvicer   izvodila je obuku iz oblasti pravne regulative na tržištu rada. Cilj je bio da se osposobe  zaposleni  Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada I socijalnog staranja, radi  sticanja boljeg razumijevanja legislative povezane sa tržištem rada, radi sticanja kompetencije u savjetovanju nezaposlenih, te steći kompetencije u  savjetovanju nezaposlenih na pravnoj osnovi.

Po završetku osposobljavanja polaznici su stekli znanja iz oblasti Pravne regulative EU, Slobode kretanja radnika, Smjernice politike zapošljavanja, Strategije 2020, EURES-a, Pravnog  okvira politike zapošljavanja u CG.

Mr.sc Ines Gergorić I Branko Vuković  su izvodili obuku u oblasti rada sa poslodavcima. Cilj je bio informisati zaposlene Ministarstva rada i socijalnog staranja  i Zavoda za zapošljavanje Crne GoreG o karakteristikama savremenog tržišta rada u EU i u Crnoj Gori; izvršiti senzitivizaciju učesnika u pogledu uloge ZZZCG na tržištu rada; objasniti učesnicima novi koncept rada sa poslodavcima – uključujući usluge za poslodavce; osposobiti učesnike za sprovođenje novog koncepta, uključujući usluge za poslodavce; informisati učesnike o standardima kvaliteta i normativama vezanih  za njihov rad sa poslodavcima.

Po završetku osposobljavanja polaznici su stekli znanja iz  oblasti  Pristupa u radu sa poslodavcima,Važnost u istraživanju  potreba poslodavaca,Načini istraživanja potreba poslodavaca,Selektivnog istraživanja u skladu sa potrebama tržišta, Usluge za poslodavce, Kreiranje aktivnih mjera prema potrebama poslodavaca.

Posle uspješnog sprovođenja treninga  učesnici su dobili sertifikat o stečenim vještinama.

2017-02-02

U okviru projekta organizovana je radionica o izvještavanju za korisnike grantova u okviru Poziva za dostavljanje predloga projekata „Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada“ (EuropeAid/137484/ID/ACT/ME). Održana je 2. februara 2017. u Zavodu za školstvo u Podgorici. Pored korisnika grantova, radionici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Učesnici su informisani o zahtjevima za izvještavanje sa fokusom na narativni dio Izvještaja o napretku. Poseban akcenat stavljen je na matricu logičkog okvira kao sredstvo za praćenje napretka projekta. Dat je realan primjer narativnog dijela Izvještaja o napretku. Pored toga, korisnici grantova imali su priliku da razmijene iskustva o izazovima u sprovođenju svojih projekata.

2016-12-23

Radionica obuke u oblasti finansijskog i administrativnog izvještavanja za korisnike grantova u okviru Poziva „Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada“ (EuropeAid/137484/ID/ACT/ME) održana je 23. decembra 2016. godine u prostorijama Zavoda za školstvo u Podgorici. Pored korisnika grantova, radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU).

Učesnici radionice su naučili kako da upravljaju troškovima na grant projektima, koja prateća dokumenta da prezentiraju i kako da sprovode finansijsko izvještavanje. Pored toga, date su opšte informacije u vezi sa procesom revizije.

2016-12-16

Treći sastanak radne grupe za komponentu 3 održan je 16. Decembar u kancelarijama projekta u Podgorici. Članovi grupe su informisani o napretku postignutom u prošlom periodu i raspravljani su planovi za predstojeće aktivnosti u okviru komponente 3 u projektu. Glavna odluka koja je donešena tiče se organizacije dodatnih radionica za korisnike grantova, a odnosi se na finansijsku administraciju grantiranih projekata.

2016-12-15

U perodu od 12.12.2016.godine do 15.12.2016.godine sprovedena je  4 dnevna obuka iz oblasti psihosocijalne rehabilitacije -Razvoj vještina za rukovodeće kadrove za 7  učesnika Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, 4 učesnika Misnistarstva rada i socijalnog staranja.

Cilj obuke, koju je izvela  m.sc. Ines Gergorić je bio obučiti rukovodeće kadrove Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja kako unaprijedili svoja znanja i vještine na području Motivacija zaposlenih, Rukovođenje zaposlenima, Timski rad, Asertivna komunikacija, Rješavanje konflikata.

Posle uspješnog sprovođenja treninga učesnici su dobli sertifikat o stečenim vještinama

2016-12-14

U perodu od 01.12.2016. godine do 14.12.2016.godine održana je obuka ,,Socijalno preduzetništvo u lokalnoj zajednici“u sklopu aktivnosti 1.1.4 projektne komponente 1 sa strane trenera Mr. Sc. Stojana Zagorca, Team Leadera Projekta ,,Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“.

Obuka je održana po područnim kancelarijama Zavoda za Zapošljavanje Crne gore u to u:

01.12.2016 PJ BERANE
05.12.2016 PJ PLJEVLJA
06.12.2016 PJ NIKŠIĆ
07.12.2016 PJ PODGORICA
08.12.2016 PJ HERCEG NOVI
13.12.2016 PJ BIJELO POLJE
14.12.2016 PJ BAR

Korisnici obuke su bili eksperti  Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) – 99 učesnika i predstavnici lokalne samouprave-3 učesnika.

Opšti cilj obuke:

 • da se obuče eksperti ZZZCG kako bi dobili osnovno znanje o socijalnoj ekonomiji i razvoju socijalnog preduzetništva u lokalnoj zajednici,
 • da se upoznaju učesnici o specifičnosti socijalnog preduzetništva kako bi bili kompetentni da savjetuju nezaposlene, posebno ranjive grupe i potencijalne socijalne menadžere za njihovu efikasnu integraciju na tržište rada i njihov posao u okviru socijalnog preduzeća.

Učesnici treninga su unaprijedili nivo usluga i pristup u ophođenju prema nezaposlenim licima i stekli motivaciju za kreiranjem bogatijeg, šireg i moćnijeg umrežavanja između profesionalaca, institucija i drugih stejkholdera na nivou lokalnih zajednica i nacionalnom nivou.

Posle uspješnog sprovođenja treninga učesnici su dobli sertifikat o stečenim vještinama

2016-12-12

Konferencija povodom promocije dodjele bespovratnih sredstava Evropske unije izabranim projektima Poziva “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja uz podršku IPA projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ održana je 12.12.2016. godine u Hotelu Ramada, Podgorica.

Devet (9) projekata realizovaće se uz podršku Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“ nastavlja pružati podršku u implementaciji njihovih projekata.

?

20161212-02

2016-11-23

U terminu od 7.11.2016 do 25.11.2016 sprovedena je 15 dnevna obuka iz oblasti psihosocijalne rehabilitacije za 17  trenera Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u Beranama. Cilj obuke, koju su izveli m.sc. Ines Gergorić i Branko Vuković, je bio obučiti trenere za efikasniji i efektivniji rad sa nezaposlenim licima, kako bih prenošenjem stečenih znanja i vještina na svoje kolege unaprijedili sadržaj i kvalitet usluga namijenjenim klijentima zavoda za zapošljavanje.

 U okviru stručnog osposobljavanja učesnici su pridobili znanje u oblasti psihosocijalnih tema, oblikovanja radionica i vođenja malih grupa, sadržaja tema radionica za djelotvoran nastup nezaposlenih lica na tržištu rada, sa naglaskom na rad sa ranjivim grupama i njihovu uspješnu i održivu integraciju na tržište rada te rada sa poslodavcima. Trening je omogućio povezivanje učesnika iz različitih područnih jedinica zavoda za zapošljavanje što pridonosi većoj kohezivnosti u radu stručnih lica.”

Posle uspješnog sprovođenja treninga  učesnici su dobili sertifikat o stečenim vještinama.

20161123-3 20161123-2 20161123-1 20161123-8 20161123-7 20161123-6 20161123-5 20161123-4

2016-11-17

U okviru Komponente 3 projekta, u periodu od 9. do 17. novembra 2016. održani su inicijalni monitoring sastanci sa svim korisnicima granta u okviru Poziva za dostavljanje predloga „Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada“. Sastanci su imali dvostruku svrhu:

 • upoznavanje sa osobama relevantnim za svaki od projekata – ekspertima CFCU i MRSS i projektnim ekspertima, i
 • priprema nacrta Plana nabavke za svaki od projekata.

Svih devet korisnika granta upoznato je sa osobama relevantnim za njihove projekte i za svaki projekat je sačinjen nacrt Plana nabavke.

20161117

2016-11-15

Dana 15.11.2016.godine održana je obuka ,,Socijalno preduzetništvo u lokalnoj zajednici“ u sklopu aktivnosti 1.1.4 projektne komponente 1 u hotelu City u Podgorici sa strane trenera M.Sc. Stojana Zagorca, Team Leadera Projekta ,,Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“.

Korisnici obuke su bili eksperti Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS)- 10 učesnika  i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) – 15 učesnika

Opšti cilj obuke:

 • da se obuče eksperti ZZZCG i MRSS kako bi dobili osnovno znanje o socijalnoj ekonomiji i razvoju socijalnog preduzetništva u lokalnoj zajednici,
 • da se upozna učesnike o specifičnosti socijalnog preduzetništva kako bi bili kompetentni da savjetuju nezaposlene, posebno ranjive grupe i potencijalne socijalne menadžere za njihovu efikasnu integraciju na tržište rada i njihov posao u okviru socijalnog preduzeća.

Učesnici treninga su unaprijedili nivo usluga i pristup u ophođenju prema nezaposlenim licima i stekli motivaciju za kreiranjem bogatijeg, šireg i moćnijeg umrežavanja između profesionalaca, institucija i drugih stejkholdera na nivou lokalnih zajednica i nacionalnom nivou.

Posle uspješnog sprovođenja treninga učesnici su dobli sertifikat o stečenim vještinama.

20161115-5 20161115-4 20161115-3 20161115-2 20161115-1

2016-11-08

Implementaciona radionica za uspješne aplikante u okviru poziva za dostavljanje prijedloga projekata “Mladi, Žene i Dugoročno nezaposleni na trzištu rada” (EuropeAid/137484/ ID/ACT/ME) je održana 8. Novembra 2016. u hotelu “Podgorica” u Podgorici.

Dobitnici grantova u okviru ovog poziva za dostavljanje prijedloga projekata su dobiili uopštene informacije o strukturi za pružanje podrške, on-line help desk sistemu i implementacionim pravilima koje trebaju da poštuju u toku implementacije svojih projekata u narednih 12 mjeseci.

Pored eksperata u projektu ALMME koji ce pružiti podršku dobitnicima grantova, na radionici su učestvovali I  predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja , Ministarstva finansija,  kao I Direktorat za finansije i ugovaranje sredstava predpristupne pomoći EU.

03-03 03-02 03-01 03-04

2016-10-05

Drugi sastanak Radne grupe za Komponentu 3 održan je 29. septembra u projektnoj kancelariji u Podgorici. Članovi Radne grupe obaviješteni su o aktivnostima ostvarenim u prethodnom periodu i raspravljali su o predstojećim aktivnostima u okviru projektne Komponente 3. Glavne odluke sa sastanka su sljedeće:

 • Odobren je, uz manje izmjene, prateći dokument „Uspješno započnite svoj projekat!“, za Koordinatore projekata u okviru Poziva za dostavljanje predloga projekata „Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada“;
 • Na Projektu će biti pripremljena Implementaciona radionica za aplikante kojima su odobreni projekti u okviru gore navedenog Poziva;
 • Projekat će pružiti podršku Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu finansija u organizaciji i sprovođenju ceremonije potpisivanja ugovora sa uspješnim aplikantima sa navedenog Poziva.

20161004_03 20161004_01 20161004_02